★ Економіка - економіка україни ..

                                     

★ Економіка

Економіка або економичні науки - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме: виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг.

Теоретичною основою економічних наук є економічна теорія. Економічна теорія приділяє значну увагу особливостям процесів обміну, розподілу, ефективного використання обмежених ресурсів.

                                     

1. Походження терміну

Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία ойкономія, "управління домогосподарством" від οἶκος ойкос, "дім" + νόμος номос, "звичай" чи "право".Ксенофонт запропонував цей термін на позначення науки про господарство, управління домом і майном. Аристотель науку про господарство поділив на дві. Терміном "економіка" він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника, включно з виробництвом благ для задоволення потреб людей - господарювання. Терміном "хрематистика" від грец. chrema - майно, володіння Аристотель позначав мистецтво наживати статки, діяльність з накопичення багатства.

У 1615 французький економіст Антуан де Монкретьєн увів у науковий обіг термін "політична економія" грец. politicos - державний, суспільний, який означає "мистецтво державного управління господарством". Цей термін був найуживанішим до початку XX ст. Його став витісняти термін "економіка" після виходу в світ праці англійського економіста Альфреда Маршалла "Принципи економічної науки" Principles of Economics у 1890 році.

                                     

2. Історія економіки

У первісному суспільстві рівень виробництва був низьким, що забезпечувало споживання на межі фізичного виживання. Спочатку первісні люди добували засоби для існування полюванням і збиранням, але в результаті неолітичної революції розвиток суспільства призвів до поділу праці - виділилися землеробські і пастуші племена, виділилися ремісники, першими з яких були ковалі. Зявилася соціальна нерівність і держава. Виникло рабовласництво.

Поступово розвивався товарообмін, який спочатку здійснювався в формі натурального обміну бартеру, але з появою грошей перетворився в торгівлю. Проте, в суспільствах Стародавнього світу і Середньовіччя переважним було натуральне господарство. У багатьох державах у давнину існувала так звана "палацова економіка", заснована на поєднанні державного господарства і натурального господарства.

З початком хрестових походів європейці заново відкрили для себе прянощі, шовк і інші товари, що стали рідкісними в Європі в середні віки. Це призвело до розширення торгівлі і загострення торгової конкуренції з країнами Сходу. З кінця XV століття почалася Епоха великих географічних відкриттів, яка призвела до появи світової торгівлі і почалася епоха первісного нагромадження капіталу.

З останньої чверті XVIII століття почалася промислова революція, за наслідками якої в найбільш розвинених країнах більшість населення до кінця XIX століття було зайнято вже не в сільському господарстві, а в промисловості. Переважною економічною системою став капіталізм, відбувався процес перетворення традиційного суспільства в сучасне, аграрного суспільства в індустріальне.

У XX столітті в низці країн в тому числі й Україні було створено адміністративно-командну соціалістичну економіку. В інших країнах відбувався розвиток капіталізму. У другій половині XX століття розпочалася науково-технічна революція, в результаті якої індустріальне суспільство в найбільш розвинених країнах стало перетворюватися на постіндустріальне.

                                     

3. Основні напрямки

Економіка, як комплекс економічних дисциплін має складну структуру. Її поділяють на національну економіку та економіку управління економіка і організація управління, і кожна з цих дисциплін одночасно на мікроекономіку мала економіка яка ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сімї та макроекономіку велика економіка яка вивчає країни, великі інтернаціональні обєднання та світ в цілому. Економічні теорії часто перевіряються емпірично, здебільшого за допомогою економетрики, яка адаптує методи статистики до економічних даних.

Крім того, "економікою" також називають наявну економічну систему, як правило, національного рівня - національну економіку. Тобто словосполучення "Економіка України" описує реальну національну економічну систему України.

                                     

4. Визначення предмету економіки

Економічна наука розробляється і розвивається економістами, що сповідають різноманітні ідеології та концепції, через таке велике розмаїття виникає складність визначення її предмету. Найзагальнішим є таке: економіка - це наука про господарювання.

Для позначення нового змісту економічної науки представниками австрійської школи використовується термін "каталактика".

Прикладна економіка вивчає можливості застосування законів, теорій, пропозицій, розроблених економічною теорією безпосередньо для:

 • Дослідження поведінки підприємств та домогосподарств як окремих господарських одиниць, які розвязують проблеми взаємодії попиту і пропозиції, ціноутворення, формування витрат виробництва.
 • Вивчення економічної конюнктури та її впливу на ринки.
 • Дослідження потреб та інтересів споживачів, корисності споживчих благ, споживчої поведінки тощо.
 • Дослідження впливу держави на діяльність підприємств.


                                     

4.1. Визначення предмету економіки Методи

 • Дедукція.
 • Синтез.
 • Графічне зображення.
 • Моделювання.
 • Індукція.
 • Наукова абстракція.
 • Аналогія.
 • Порівняльний аналіз.
                                     

4.2. Визначення предмету економіки Мікроекономіка

Мікроекономіка Microeconomics - частина сучасної економічної теорії, яка вивчає взаємодію між окремим споживачем домашнім господарством та окремим виробником фірмою.                                     

4.3. Визначення предмету економіки Субєкти мікроекономіки

Домашнє господарство Household - в мікроекономіці це споживач, власник економічних ресурсів, метою діяльності якого є максимізація корисності за обмеженого бюджету на споживання.

Фірма Firm - в мікроекономці це виробник благ з економічних ресурсів, метою діяльності якого є максимізація прибутку як різниці між доходами від продажу благ і витратами на ресурси.

                                     

4.4. Визначення предмету економіки Ринки в мікроекономіці

Субєкти мікроекономіки домогосподарство і фірма взаємодіють на двох ринках - ресурсних ринках ринку капіталу і ринку праці та споживчому ринку. На ресурсному ринку домогосподарство продає свої ресурси фірмі, на споживчому - фірма продає вироблені блага домогосподарству.

                                     

4.5. Визначення предмету економіки Макроекономіка

Макроекономіка Macroeconomics - наука, що вивчає закономірності функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки країни в цілому або її частини, галузі, такі загальні процеси і явища як інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, економічне зростання, державне регулювання тощо. Макроекономіка оперує такими поняттями як ВВП, ВНП, сукупний попит, сукупна пропозиція, платіжний баланс, грошові ринки, товарів і праці, використовуючи агреговані показники. Вперше термін використаний в 1933 році.

                                     

4.6. Визначення предмету економіки Обєкт та предмет макроекономіки

Обєктом макроекономіки є економічна система, що являє собою сукупність економічних субєктів, діяльність яких спирається на історично визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання економічної діяльності. Окремі економічні системи відрізняються між собою формами власності на засоби виробництва та механізмами регулювання економіки. За цими ознаками економічні системи поділяють на три типи: ринкова економіка чистий ринок, командно-адміністративна економіка планова економіка, змішана економіка. Проміжним варіантом економічної системи є перехідна економіка.

Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування економіки, який являє собою сукупність звязків між окремими макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка повинна, з одного боку, визначати систему функцій, які відтворюють причинно-наслідкові звязки в економіці, з іншого - розкривати можливості людей впливати на причини з метою корегування тих наслідків, які вони викликають в економіці. Отже, макроекономіка виконує як пізнавальну, так і прикладну функцію. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають позитивною, а макроекономіку, що виконує прикладну функцію - нормативною.                                     

4.7. Визначення предмету економіки Агрегування в макроекономіці

Однією з особливостей макроекономіки є агрегування - процес утворення макроекономічних показників, процесів, явищ на основі відповідних мікроекономічних, шляхом їх укрупнення, обєднання. Агрегатами є усі макроекономічні показники, макроекономічні ринки, макроекономічні субєкти. Завдяки цьому макроекономіку називають "агрегованою економікою".

                                     

4.8. Визначення предмету економіки Субєкти макроекономіки

Субєкти макроекономіки:

 • Сектор домашніх господарств.
 • Зовнішній економічний сектор.
 • Держава.
 • Підприємницький сектор.


                                     

5. Методологія економічної науки

В економічній науці використовуються стандартні методи діалектики і логіки. До загальнонаукових методів дослідження економічних процесів стосуються такі методи, як:

 • Індукція і дедукція.
 • Метод наукової абстракції.
 • Історичний метод.
 • Аналіз і синтез.

Загальним світоглядним методом є:

 • Матеріалістична діалектика.

Серед окремих методів дослідження виділяють:

 • Економічний експеримент.
 • Порівняння і аналогія.
 • Порівняльний аналіз.
 • Моделювання.
 • Графічні.
 • Статистичні.
 • Математичні.

В економічній науці, як і в будь-який інший наукової теорії, виділяються моделі - ідеалізовані обєкти досліджень і парадигма - визнані в даній соціально-економічній системі наукові досягнення і / або сукупності поглядів, які протягом певного часу дають науковому і / або конкретному співтовариству в цілому модель постановки проблем і їх рішень. Економіка як субєкт і обєкт досліджень є виключно соціальним явищем і тому на її формування і обєктивність визначальний вплив надає умови середовища існування економіки.

Сукупність моделей економіки, що сформувалися в західноєвропейській економічної теорії, називають економікс від англ. economics. В економічній науці колишнього СРСР розглядається модель економіки, яка отримала назву політекономія соціалізму, з цих же позицій розглядається західна економіка, як політекономія капіталізму. Політекономією є марксизм, трансформований в марксизм-ленінізм. Одна з принципових відмінностей між парадигмами економікс і марксистсько-ленінською полягає в тому, що в першій обєктом дослідження є економічна діяльність, а в другій - економічні відносини.                                     

6. Економічна система

Економична система - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл споживання товарів і послуг, на регулювання економічної діяльності.

Типи економічних систем

 • Постійна.
 • Ринкова економіка.
 • Адміністративно-командна система.
 • Змішана.
 • Традиційна.
                                     

7. Історія економічної думки

Перші великі господарські системи відомі ще в часи античності - храмові держави-міста-господарства Стародавнього Єгипту і Вавилону, поліси старожитньої Греції тощо.

У розвитку економічної думки можна виділити такі основні періоди:

 • Неокласичний напрям економічної теорії - виникнення та розвиток маржиналізму: австрійська, лозаннська Л. Вальрас, В. Парето, кембриджська А. Маршалл та американська Дж. Б. Кларк школи.
 • Альтернативні класичній школі напрями економічної думки - історична школа, марксистська економічна теорія та економічні концепції соціал-демократії.
 • Докласична економічна думка, яка охоплює економічну думку Стародавнього Сходу, античності стародавні Греція та Рим та середньовіччя. Також сюди входить економічна думка періоду меркантилізму.
 • Основні напрями економічної думки XX - початку XXI ст. - виникнення та еволюція інституціонального напряму і кейнсіанства, еволюція неокласичного напряму та економічний неолібералізм, економічні теорії неоконсерватизму.
 • Класична політична економія - В. Петті, П. Буагільбер, школа фізіократів на чолі з Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Р. Мальтус, Ж. Б. Сей, Ф. Бастіа, У. Н. Сеніор, Дж. Ст. Мілль.
                                     

7.1. Історія економічної думки Політична економія

Першим етапом розвитку політичної економії як науки були дослідження класичної школи політичної економії, до якої відносять В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та інших. Цю назву економічної теорії, було введено французом Антуаном Монкретьєном, і вона широко використовувалася в XVIII - XIX сторіччях.

Англійський статистик та економіст Вільям Петті 1623 - 1687 один з основоположників класичної політичної економії в Англії. В економічних поглядах Вільям Петті є одним противником теорії меркантилізму. Головні його роботи з політичної економії: "Quantulumcunque or а tract concerning money" 1682 і "Treatise of taxes and contributions" Трактат про податки і збори 1662. Тут він одним з перших висуває припущення, що цінність предметів визначається кількістю витраченої на їх виробництво праці.

Основоположником класичної економічної теорії виступає британський економіст - Адам Сміт, з його аналізом поділу праці та мотивацією діяльності людини.

                                     

7.2. Історія економічної думки Марксизм

C точки зору політекономії економіка є:

 • Наукою, що вивчає обидва попередніх пункти.
 • Народним господарством, в тому числі галузі.
 • Базисом - виробничими відносинами.

Економіка як сукупність суспільних відносин, є базисом для розвитку суспільства. Будь-який спосіб виробництва виражається через систему виробничих відносин. У політекономії увага приділяється способу зєднання безпосереднього виробника з засобами виробництва, власності на засоби виробництва. Виробничі відносини закріплюються в законах, неминуче тісна взаємодія економіки і політики.

                                     

7.3. Історія економічної думки Економікс

Економікс економіка, економічна теорія: Суспільна наука, що вивчає поведінку в сферах виробництва, споживання, розподілу і обміну. Економісти аналізують процеси, що відбуваються в цих сферах і досліджують їх наслідки для фізичних осіб, організацій, наприклад фірм, і суспільства в цілому.

Обмеженість ресурсів і діяльність людей в умовах безмежності потреб є центральними темами економіки як науки, яка може бути визначена як суспільна наука, що вивчає прийняті людьми в умовах обмеженості ресурсів рішення для задоволення своїх бажань і потреб. Як випливає з визначення, предметом економічної теорії є не гроші чи багатство, а люди.

Друга причина, за якою економіку можна вважати наукою про людей, полягає в тому, що досліджувані нею рішення людей часто мають вагомий соціальний контекст. Тому економіка вважається радше суспільною наукою, ніж розділом операційного аналізу, інженерної справи або математики.

Людина робить економічний вибір, коли купує одяг або їжу, коли працює, і навіть коли заповнює годину дозвілля у своєму навчальному розкладі економікою, а не токсикологією навколишнього середовища. Економічні вибори здійснюються скрізь: на фабриці, що випустила компютер, в урядових установах, які приймають політичні рішення, в безприбуткових організаціях, таких, наприклад, як церкви, а також у безлічі інших місць і ситуацій.

Всі описані вище приклади стосуються галузі економіки, що зветься мікроекономікою microeconomics. Приставка "мікро-" відображає той факт, що цей розділ економіки вивчає вибори, які скоювалися малими економічними одиницями, такими як домогосподарства, англ. household - термін, в англомовній економічній літературі позначає групу людей, які обєднують свої доходи, мають спільну власність і приймають економічні рішення спільно, домогосподарство може складатися з однієї особи або з сімї, домогосподарства здійснюють пропозицію факторів виробництва, а використовують виробничі товари та послуги, фірми і урядові агентства. Хоча ці одиниці і "малі", але мікроекономіка все ж охоплює в своєму дослідженні безліч різних проблем справді світового масштабу. Наприклад, домогосподарства, фірми і урядові агентства здійснюють світову торгівлю такими товарами, як автомашини, хімічні продукти, неперероблена нафта. Ця торгівля і регулююча її політика перебувають у сфері уваги мікроекономіки.

В економіці існує інший розділ, який називається макроекономіка macroeconomics. Приставка макро показує, що ця гілка теорії вивчає великомасштабні економічні явища. Типові макроекономічні проблеми - як створити умови, в яких безробітні люди зможуть знайти роботу, як захистити економіку від шкідливих впливів інфляції, як забезпечити постійне поліпшення умов життя. Урядова політика, що стосується податків, витрат, бюджетних дефіцитів, фінансової системи - ось основні теми макроекономіки. Однак так само, як макроекономічне явище інфляції являє собою суму мільйонів індивідуальних виборів, що стосуються цін конкретних товарів і послуг, так і вся макроекономіка ґрунтується на мікроекономічному підґрунті.

Чи розглядає мікро-або макро-економіку, внутрішні чи зовнішні економічні відносини - в будь-якому випадку економічний аналіз вимагає особливого способу мислення про те, як люди приймають рішення про використання обмежених ресурсів. Кожна економічна система стикається з необхідністю здійснювати певні основні види вибору. Серед них найважливіші наступні: які товари виробляти, як їх слід виробляти, хто і яку роботу повинен виконувати, і для кого призначені результати цієї роботи. Необхідність кожного з цих виборів продиктована обмеженістю ресурсів, а кожен конкретний вибір може бути розглянутий з метою пояснення ключових елементів економічного мислення.

                                     

7.4. Історія економічної думки Які товари виробляти

Перший найважливіший вибір - які товари виробляти. У сучасній економічній системі кількість створюваних товарів і послуг величезна, однак сутнісні риси вибору того, що слід випускати, можуть бути проілюстровані на прикладі економічної системи, в якій існують тільки два альтернативних товару, наприклад, автомобілі та освіта. Для багатьох студентів життя без машини - це жертва, чинена заради здобуття вищої освіти. Така ж ситуація існує в економічній системі в цілому не може бути забезпечено достатньо автомобілів і освіти, щоб задовольнити всіх і кожного. Необхідно вибирати - приймати рішення, в яких кількостях який продукт виробляти.

Неможливість зробити стільки товарів, скільки людям хотілося б є наслідок рідкості продуктивних ресурсів, що використовуються для випуску цих товарів. Навіть для того, щоб зробити найпростіші вироби, нам доведеться скомбінувати безліч рідкісних ресурсів. Природні ресурси - це все, що можна використовувати у виробництві в натуральному стані, без обробки, наприклад, родючі землі, майданчики для будівництва, ліс, матеріали. Наприклад, для виготовлення стола потрібна деревина, цвяхи, клей, молоток, пила, праця тесляра, маляра і так далі. Для зручності продуктивні ресурси зазвичай ділять на три основні категорії, які називаються факторами виробництва. Праця охоплює всі продуктивні витрати, що здійснюються людьми в процесі їх мязової та інтелектуальної діяльності.

Капітал охоплює всі ті продуктивні ресурси, які створені людьми: інструменти, машини, інфраструктуру, а також нематеріальні речі, наприклад, компютерні програми. У новій інформаційній економіці, заснованої на знаннях, інтелектуальний капітал стає головним джерелом формування конкурентних переваг на мікро-, мезо-і макрорівнях. Продуктивність і конкурентоздатність матеріального виробництва в інформаційній економіці залежать, в першу чергу, від здатності генерувати нову вартість, обробляти та ефективно використовувати інформацію, засновану на знаннях.

                                     

7.5. Історія економічної думки Як виробляти

Другий основний економічний вибір - як виробляти. Майже для будь-якого товару чи послуги існує кілька способів виробництва. Автомобілі, наприклад, можна робити на високо автоматизованих фабриках з величезною кількістю капітального обладнання та відносно малою кількістю праці, але їх можна робити і на малих підприємствах, які використовують велику кількість ручної праці і тільки деякі верстати загального призначення. Автомобіль "Форд-Мустанг" виготовляється першим способом, а "Лотус" - другим. Те ж саме можна сказати і про освіту.

Економіку можна вчити в маленькому класі, де один викладач біля дошки працює з двадцятьма студентами, але цей же предмет можна вивчати і у великій лекційній залі, де викладач використовує монітори, проєктори, компютери, щоб навчалися одночасно цілі сотні студентів.

                                     

7.6. Історія економічної думки Позитивна і нормативна економічна теорія

Багато економістів проводять чітку грань між питаннями ефективності та справедливості. Дискусії про ефективність розглядаються як частина позитивної економічної теорії, яка має справу з фактами та реальними залежностями. Дискусії ж про справедливість - це частина нормативної економічної теорії, тобто тієї галузі науки, яка виносить судження про те, гарні чи погані конкретні економічні умови і політика.

Нормативна економічна теорія має відношення не тільки до проблеми справедливості в розподілі продукту.

Оцінкові судження також можливі з приводу решти трьох основних видів вибору, здійснюваного кожною економічною системою: при прийнятті рішення про те, що виробляти, чи буде справедливим дозволити виробництво тютюну і алкогольних напоїв, і в той же час заборонити виробництво марихуани та кокаїну? При здійсненні вибору "як виробляти" чи можливо дозволити людям працювати в небезпечних чи шкідливих умовах, або праця в цих умовах повинна бути забороненою? Вирішуючи, хто і яку роботу буде виконувати, чи справедливо обмежувати доступ до різних видів роботи на основі віку, статі або раси? Нормативні проблеми охоплюють всі сторони економіки.

Позитивна теорія не пропонуючи жодних оцінкових суджень, зосереджує свою увагу на процесах, в результаті дії яких люди отримують відповіді на чотири основних економічних питання. Ця теорія аналізує дію економіки, вплив певних інститутів і політичних дій на економічну систему. Позитивна наука простежує звязок між фактами, шукає вимірювані закономірності в процесах, що відбуваються.

                                     

7.7. Історія економічної думки Координування економічних виборів

Для того, щоб економіка працювала, вона повинна володіти певним способом для координування виборів мільйонів людей про те, що їм виробляти, як виробляти, хто і яку роботу повинен виконувати, і для кого проводиться продукт. Існує два основних способи здійснення координації: стихійний порядок, в якому індивідууми пристосовують свої дії до умов, ґрунтуючись на інформації і стимулах їх безпосереднього оточення, другий спосіб - ієрархія, в якій індивідуальні дії підпорядковані інструкціям центральної влади.

В економічній теорії головним прикладом дії стихійного порядку є координування рішень в процесі ринкової активності. Ринок - це будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для торгівлі один з одним. Незважаючи на широке різноманіття форм, у всіх ринків є одна загальна риса: вони представляють інформацію і стимули, які потрібні людям для прийняття рішень.

Як покупцям необхідна інформація про довжину черг див. теорія масового обслуговування, щоб координувати свої дії, так і учасники ринкового процесу потребують інформації про рідкісності та альтернативні вартості різних товарів і факторів виробництва. Ринки передають інформацію в основному у формі цін. Якщо товар або фактор виробництва стає рідкіснішим, то його ціна зростає. Зростання цін дає споживачам сигнал, що потрібно економити цей товар, а виробники починають прагнути виробити більше цього товару. Припустимо, наприклад, що відкриття нового способу застосування платини привело нових покупців на ринок. Платина стає рідкіснішою, ніж раніше по відношенню до різкого зростання попиту. Конкурентна боротьба за цей ресурс призводить до зростання його ціни. Цей факт несе "послання": потрібно економити платину, там де це можливо, а крім того необхідно збільшити видобуток платини. Або, навпаки, припустимо, що нова технологія знизила витрати на виробництво платини. Інформація про це миттєво поширюється на ринку у формі нижчої ціни. В цьому випадку люди збільшують використання платини, а виробники цього металу перекинуть частину своїх ресурсів у виробництво інших, необхідніших благ.

На додаток до знань про те, як використовувати ресурс найкращим чином, людям також потрібні стимули, щоб вони діяли на основі цієї інформації. Ринки, знову ж таки, за допомогою цін, здійснюють потужне стимулювання продажу благ і продуктивних ресурсів саме там, де цей продаж відбуватиметься за найвищою ціною, цінові стимули також змушують людей прагнути купувати товари за низькими цінами. Міркування прибутку змушують менеджерів покращувати методи виробництва і розробляти товари, що задовольняють запитам споживачів. Робітники, які працюють там, де їх продуктивність найбільш висока, і не проходять повз нових можливостей, отримують найвищу зарплату. Споживачі, які добре інформовані і витрачають свої гроші ощадливо, живуть більш комфортабельно при даному бюджеті.

Адам Сміт, якого часто називають батьком економічної науки, бачив у досягненні на ринку стихійного порядку підставу процвітання і прогресу. У знаменитому розділі своєї книги "Багатство народів" він вважав, що ринок роздає людям саме ті економічні ролі, які вони можуть грати краще за інших. До цього дня розуміння величезного значення ринків як засобу координування виборів залишається основною рисою економічного мислення.

Ієрархія і влада. Ринок - головний, але не єдиний спосіб економічної координації. Найважливіші тому приклади - рішення, прийняті всередині приватних фірм та урядових установ. Ринкова економіка наче керується "невидимою рукою" т. з. безструктурне управління, коли рішення приймаються окремими людьми на основі ринкових цін й з метою максимізації індивідуального власного добробуту, а якісним ефектом є виникнення спонтанного порядку і максимально ефективне задоволення потреб усього суспільства.

В ієрархічній системі порядок встановлюється не через спонтанні точніше, незалежні дії відокремлених індивідуумів, за допомогою директив, які менеджери направляють своїм підлеглим т. з. структурне управління. Ціни зазвичай не грають великої ролі в передачі інформації. Замість цін діють різні статистичні дані, доповіді, інструкції і правила. Матеріальні стимули, такі, як премії і підвищення, впливають на підлеглих, але ці премії мають мало спільного з ринковими цінами. Для службовців основним стимулом до підпорядкування менеджерам є той факт, що вони погодилися на цю субординацію, як на умову їх вступу в організацію.

Хоча комерційні фірми та урядові установи внутрішньо організовані як ієрархії, вони спілкуються один з одним на ринках. Таким чином, ринки та ієрархії грають взаємодоповнюючі ролі в здійсненні економічної координації. Деякі економічні системи ґрунтуються в основному на ринку, інші - на ієрархії. Наприклад, в системах з централізованим плануванням, таких, як у колишньому СРСР, особливе значення має центральна влада. Ринкові системи, такі, як Сполучені Штати, значною мірою діють на основі стихійного порядку. Але жодна економіка не користується виключно одним способом координації. Обидва підходи широко вивчаються як макроекономікою, так і мікроекономікою. І ринок, і ієрархія влади не є досконалими механізмами, в звязку з чим обєктом економіки є такі категорії, як провал ринку і провал держави.

Останнім часом не прийнято розділяти ці способи координації. Планова економіка і ринкова економіка - дві частини однієї економічної системи. Так, в ринковій економіці часто-густо використовується директивне структурне керування і планування. І навпаки, у плановій економіці існує таке поняття як ціна, а через неї регулюється міжгалузевий баланс.

                                     

7.8. Історія економічної думки Фізична та фіктивна економіка

Фізична економіка - один з напрямків економічної теорії, побудований на зразок точних і природничих наук і вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для задоволення потреб людей. Фізична економіка це матеріально-технічна база. А фіктивна економіка це акції, цінні папери, кредити, фючерси. Проаналізувавши розвиток економіки, науковець Л. Ларуш зробив висновок, що відбувається спад фізичної економіки і зростання - фіктивної.

                                     

8. Науково-теоретичні дослідження в Україні

Провідною науковою установою в Україні з вивчення теоретичних засад основних галузей економічних наук, наразі є Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України.

                                     

9. Домовленості між економістами

Згідно з різними випадковими та анонімними опитуваннями членів Американської економічної спілки, економісти згодні щодо таких тверджень у відсотках:

 • Перерозподіл доходів у США є законною роллю для уряду. 83 % згодні.
 • Фіскальна політика наприклад, зниження податків та / або збільшення державних видатків має значний заохочувальний вплив на економіку з неповною зайнятістю. 90 % згодні.
 • Тарифи та імпортні квоти зазвичай знижують загальний економічний добробут. 93 % згодні.
 • Економічне зростання в розвинених країнах, таких як США, призводить до підвищення рівня добробуту. 88 % згодні.
 • Розрив між фондами соціального страхування та видатками стане надмірно великим протягом наступних пятдесяти років, якщо поточна політика залишиться незмінною. 85 % згодні.
 • США не повинні обмежувати роботодавців від пошуку робочої сили за кордоном. 90 % згодні.
 • Податки з викидів та товарні дозволи на забруднення є кращим підходом до контролю забруднення, ніж накладення обмежень на забруднення. 78 % згодні.
 • Балансування федерального бюджету потрібно робити протягом ділового циклу, а не щорічно. 85 % згодні.
 • Обмеження величини квартплати зменшує кількість та якість житла. 93 % згодні.
 • Грошові виплати збільшують добробут одержувачів більшою мірою, ніж перерахування в натуральній формі, рівні грошовому еквіваленту. 84 % згодні.
 • США не повинні забороняти генетично модифіковані культури. 82 % згодні.
 • Великий дефіцит федерального бюджету негативно впливає на економіку. 83 % згодні.
 • Уряд повинен реструктурувати систему добробуту відповідно до "негативного податку на прибуток". 79 % згодні.
 • Мінімальна заробітна плата збільшує безробіття серед молодих та некваліфікованих працівників. 79 % згодні.
 • Інфляція спричинена насамперед занадто великим зростанням грошової маси. 83 % згодні.
 • Гнучкі та плаваючі валютні курси призводять до ефективної міжнародної валютної узгодженості. 90 % згодні.
 • Місцеві та державні органи влади повинні скасувати субсидії на професійні спортивні франшизи. 85 % згодні.
 • США повинні скасувати субсидії для сільського господарства. 85 % згодні.
 • Державні субсидії на етанол у США повинні бути зменшені або усунені. 78 % згодні.
 • Відповідно розроблена фіскальна політика може збільшити довгострокову швидкість формування капіталу. 85 % згодні.
                                     

10. Література

 • Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Економикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. з англ. 1996.
 • Ха-Юн Чанґ. Економіка. Інструкція з використання: Пер. з англ. - К. Наш Формат, 2016. - 400с. - іл. ISBN 978-617-7279-42-5.
 • Чернавский Д. С. О проблемах физической экономики / Д. С. Чернавский, Н. И. Старков, А. В. Щербаков / / Успехи физических наук. - 2002. - Т. 172, N 9 - С. 1045 - 1066.
 • Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії. - Київ: Вища школа, 1995. - 471 с.
 • Борисов Е. В. Экономическая теория. - Москва: Юрайт, 1998. - 478 с.
 • Степаненко С. В. Історія економіки та економічної думки / С. В. Степаненко, В. М. Антонюк, Н. О. Фещенко. - Київ: КНЕУ, 2010. - 743 с.
 • Башнянин Г. І. Політична економія. - Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000. - 528 с.
 • Василевич Л. Нечітка фізична економіка та деякі її закони / Л. Василевич, М. Василевич / / Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 454 - 456. - Режим доступу.
 • Чухно А. А. Твори: У трьох томах. Том 2. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А. А. Чухно. - К.: КНУ, 2006. - 512 с.
 • Василевич, Леонід Федорович и Василевич, Максим Леонідович 2013 Нечітка фізична економіка та її центральний принцип. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2 8. С. 110 - 117.
 • Українська економічна думка. Постаті і теорії / С. Злупко, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л.: Євросвіт, 2004. - 543 c.


                                     

11. Посилання

 • Электронный ресурс по экономике.
 • Електронна економічна бібліотека.
 • Экономические журналы на портале eLibrary.ru.
 • Науково-популярний ресурс для вивчення економіки.
 • Образовательный портал "Экономика. Управление. Право".
 • Статьи по экономике из научных библиотек.
 • Бібліотека економіста.
 • Економіка пошук за темою / / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
 • Национальная экономическая энциклопедия.
 • Економічна бібліотека "Буковина".
                                     
 • називають інтернет - економікою новою економікою або веб - економікою Все частіше цифрова економіка переплітається з традиційною економікою роблячи чітке
 • Економіка знань або Економіка що створена на засадах знань англ. Knowledge economy - економіка в котрій більшу частину валового внутрішнього продукту
 • Існує два поняття військова економіка це військове виробництво це об єктивна реальність, як наука Військова економіка як об єктивна реальність - постійно
 • Командна, або планова, економіка - економічна система, у якій держава або ради керують економікою В системі з командною економікою центральний уряд ухвалює
 • Економіка Китайської Народної Республіки - друга після США економіка світу. Країна є найбільшою за чисельністю населення державою світу понад 1, 38 млрд
 • Економіка Північної Кореї КНДР - аграрно - промислова країна. Основні галузі промисловості: машинобудівна, нафтопереробна, хімічна, чорна та кольорова металургія
 • Економіка Украини - це ринкова економіка що розвивається, 41 - ма в світі за розміром ВВП за ПКС - 527, 2 млрд доларів оцінка за 2020 рік Основу української
 • Економіка Європейського Союзу - спільна економіка країн - членів Європейського Союзу ЄС Є другою за величиною економіка в світі у номінальному вираженні
 • дозволило уникнути розрухи після двох світових війн. Банківський сектор економіки традиційно характеризується низьким оподаткуванням. У країні створена
 • Розпад Югославії в 1991 році позбавив економіку Північної Македонії, тоді її найбіднішої республіки всього 5  від загального об єму виробництва товарів
                                     
 • Ковбойська економіка англ. cowboy economics, економіка ковбойського виду економіка без ресурсних обмежень цей термін був введений американським економістом
 • Національна економіка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність
 • Економіка Великої Британії - шоста економіка у світі за об ємом ВВП по ПКС 2020 Машинобудування та транспорт, промислові товари та хімікати є основними
 • Економіка замкненого циклу або циркулярна економіка англ. closed - loop economy, circular economy - модель економічного розвитку, заснована на відновленні
 • іноземні інвестиції в Росії склали близько 15, 9 млрд дол. У структурі економіки Росії переважає важка промисловість, особливо металургія, хімія, машинобудування
 • Екологічна економіка - трансдисциплінарна галузь знань, що з явилася на початку 1990 - х років і вивчає взаємозв язки між екосистемами та економічними системами
 • Математична економіка досліджує економічні проблеми формально - математичними методами. Моделі економічних процесів базуються на аксіомах, висновки виводяться
 • Економіка розвитку - міжнародний науковий журнал, засновником якого є Харківський національний економічний університет свідоцтво про держреєстрацію:
 • Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє
 • Економіка метанолу - гіпотетична енергетична економіка майбутнього, при якій викопне паливо буде замінено метанолом. Ця економіка є альтернативою існуючих
                                     
 • Зелена економіка - напрям в економічній науці, який сформувався в останні два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом
 • 1970 - х років економіка Гани швидко розвивалася, в період 1955 1974 рр. щорічний приріст ВВП становив в середньому 4 Після 1974 - го стан економіки значно погіршився
 • Гаїті. Домініканська Республіка має другу за величиною економіку в Карибському морі, її економіка залежить від сільського господарства, торгівлі та послуг
 • Економіка УРСР - складова частина економіки СРСР. За обсягом економіки Українська РСР посідала друге місце серед республік СРСР, за обсягом на душу населення
 • Регіональна економіка - система суспільних відносин, що історично склалася у межах областей держави і являє собою сукупність взаємопов язаних утворень
 • Інформацийна економіка англ. Information economy Інша назва мережна економіка 1. Економіка в якій більша частина ВВП забезпечується діяльністю з
 • Тіньова економіка англ. Black economy, Ghost economy, Shadow economy, Non - observed economy - господарська діяльність, яка розвивається поза державним
 • Економіка підприємства - система знань, пов язаних з процесом прийняття і розробки господарських рішень в ході діяльності підприємства. Економіка підприємства
 • На початку XXI ст. сільське господарство залишається головною галуззю економіки В єтнаму, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Основні галузі промисловості:
 • Еволюційна економіка англ. Evolutionary economics - термін, що визначає економічні концепції, розроблені з початку XX століття, які дозволяють пояснити

Users also searched:

24 економіка, національна економіка, ринкова економіка, сектори економіки, світова економіка, світові новини економіки, тіньова економіка, економіка, Економіка, економіки, світові новини економіки, тіньова економіка, національна економіка, світова економіка, економіка підручник, сектори економіки, світова, сектори, світові, новини, тіньова, національна, підручник, ринкова, ринкова економіка, 24 економіка, економіка україни. економіка,

Encyclopedic dictionary

Translation

Національна економіка.

Економіка. Економічні новини Україна та Світу. Фінансові новини. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА. Проводиться прийом статей у 2 випуск 2021 року. DOI: 10.37332 2309 1533. Науковий журнал Інноваційна. Економіка: підручник. Економіка. Нелегальний ринок завдає колосальної фінансової шкоди для економіки країни в першу чергу, через ухилення від сплати податків, яких недоотримує.

24 економіка.

Журнал з економічних наук Економіка і управління. Економіка Китаю виросла на 18.3% за І квартал. 16 квітня 2021. Зеленський пропонує розробити законопроєкт про статус олігархів. 15 квітня 2021.


Сектори економіки.

Економіка Центр Разумкова. Креативна економіка в Україні є однією з трьох, які продовжують зростати попри коронавірус. 08 квітня 2021. Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4. Тіньова економіка. Освітня програма Економічна кібернетика та аналітична. АРМА визначило Укртранснафту управителем нафтопроводу Медведчука. 16 квітня, 2021 пятниця. правоохоронці. Економіка На одному із.

Ринкова економіка.

Просто про економіку за матеріалами Інфляційного звіту за. Економіка, управління та адміністрування – науковий журнал, який раніше економічної безпеки держави та субєктів підприємництва за допомогою. Журнал Економіка і прогнозування. Шифр: 1471. Спеціальність: 051 Економіка. Факультет: Факультет ​Економічний. ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або. Про журнал ЕКОНОМІКА ТА УПРАВ. АПК. Ми працюємо над оновленням сайту. Незабаром все запрацює! Поиск. ×. Новини Економіка Іновації Бізнес під ключ Бізнес і влада Бізнес захист​. Економіка в Україні та світі, економічні новини – дивіться та. Публікуються результати наукових досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально економічного розвитку України. Значна увага приділяється.


Наукові праці. Економіка.

Електронний журнал Ефективна економіка включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки Категорія Б, Наказ. Економіка підприємства – Faculty of Economics of Taras. Новини в Україні та світу станом на сьогодні та за останній тиждень на сайті. Головні та оперативні події в світі економіки.


Економіка Слово і Діло.

Журнал Економіка та держава включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Спеціальність Економіка Полтавський державний аграрний. Головні події та новини економіки, бізнесу, ринків та фінансів. СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА Фармацевтична енциклопедія. Система управління якістю Професійна етика та конфлікт інтересів ОСББ Індустріальний парк Головна Економіка. На попередню сторінку. Економіка Укрінформ. Контейнеровоз Ever Given, який в березні завдав потужного удару по світовій торгівлі, сівши на мілину в Суецькому каналі, за рішенням суду.

Чотири шляхи цікаво розказати учням про економіку Нова.

Бізнес економіка – одна з наймолодших і найперспективніших ОП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на. Економіка МФПЕК. Програма та експерти курсу. Модуль Економіка без помилок. Віктор Ханжин Викладач Київської школи економіки KSE, PhD Університету.

Економіка. FINBALANCE. Все про економіку та фінанси.

Кліматична нейтральність до 2050 року: план дій для України. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Економіки в Україні та світі від редакції Суспільне Новини. Унаслідок пандемії в 2020 році економіка України скоротиться приблизно на 6%. Цей показник –середня температура для європейських.


Кафедра міжнародної економіки.

Про кафедру. Історія кафедри міжнародної економіки бере свій початок з 1937 року, коли виникла потреба в поглибленні організаційно економічної. Економіка, управління та адміністрування. Щомісячний інформаційно аналітичний наукометричний журнал Економіка. Фінанси. Право видається з 1994 року. Економіка для всіх Prometheus. Набір ведеться накопиченим підсумком в CSV XLSX Фінансова звітність субєктів господарювання державного та комунального сектору економіки. Звіт.

Головна – кафедра Економіка та менеджмент ДНУЗТ.

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА система соціально економічних взаємовідносин, заснованих на різноманітті форм власності, свободі підприємництва,. Економіка України. Запорукою успіху економічної діяльності є прийняття ефективних рішень. Їх можна приймати тільки вміючи аналізувати господарську активність на рівні. Економіка та бізнес.ua. Інша справа – що діти не завжди зацікавлені в усвідомленні таких дорослих тем як економіка. Як зацікавити та доступно пояснити.


Економіка Газета День.

Переваги освітньої програми: кафедра економіки підприємства має багаторічний досвід підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів економічних наук,. Економіка Радіо Свобода. Спеціальність – 051 Економіка. Спеціалізація Економіка підприємства. Освітньо професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр. Кваліфікація.


Економіка – це не просто – Kyiv School of Economics.

Засновники: Інститут проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України, Одеський торговельно економічний інститут Київського. Журнал Економіка та держава наукове фахове видання України. У багатьох країнах світу введення локдауну через пандемію COVID 19 призвело до різкого сповільнення економічної активності. А це зі свого боку. Економіка Тернопільська міська рада. Оцінки бізнесу щодо економічного зростання поліпшилися вперше з І кварталу 2020 року – індекс ділових очікувань НБУ повернувся до. Економіка та економічна політика Освітні програми Aбітурієнт. Вузи України, що здійснюють підготовку за спеціальністю Економіка. Довідник вищих навчальних закладів ВНЗ. Університети, академії, інститути з.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →