★ Знання - знання ..

                                     

★ Знання

Знання - це знайомство, обізнаність чи розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок. Знання отримується через досвід або освіту шляхом спостереження, дослідження чи навчання. Це фундаментальне поняття, щодо якого не існує однозначного визначення. У різних науках та академічних дисциплінах, які розглядають цей феномен, є власні тлумачення.

Так, у філософії це фундаментальна категорія, визначена у Філософському словнику як "форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх істинності". Знання можна визначити також як форму інформації, існування систематизованого результату інтелектуальної діяльності людини пізнання. Аналіз сутності знання, його становлення, критеріїв істинності та цінності є предметом галузі філософії епістемології. У пострадянських країнах частіше вживається термін теорія пізнання або гносеологія. Тоді як епістемологія більше зосереджена на структурі самого знання, гносеологія розглядає в першу чергу процес отримання знань субєктом пізнання. З іншого, практичного боку, педагогіка вивчає не саму суть знання, а методи його ефективної передачі.

                                     

1. Роль знань у житті людини та людства

Мислення людини неодноразово звертається до її особистих знань при розвязанні кожної проблеми й прийнятті кожного рішення.

                                     

2.1. Класифікація знань За природою

Знання можуть бути:

 • Знання в інтернеті.
 • Знання в документах.
 • Знання на компакт-диск дисках та інших зовнішніх носіях.
 • Знання в персональних компютерах.
                                     

2.2. Класифікація знань Прикладний аспект

З прикладної точки зору "знання" поділяють на дві групи:

 • Ті, що дозволяють розвязувати задачі в житті та діяльності, тобто досягати результатів.
 • Ті, що не призначено для досягання результатів.
                                     

3. Управління знаннями

Управління знаннями англ. Knowledge Management передбачає розуміння способів, яким знання використовується і розповсюджується в організаціях і розглядає знання як те, що співвідноситься з самим собою і можливе для повторного використання. Повторне використання означає, що визначення знання перебуває в стані постійної зміни. Управління знаннями трактує знання як форму інформації, яка наповнена контекстом, заснованому на досвіді. Інформація - це дані, які істотні для спостерігача через їхню значущість. Дані можуть бути предметом спостереження, але не обовязково повинні бути ним. У цьому сенсі знання складається з інформації, підкріпленої наміром або напрямом. Цей підхід знаходиться у згоді з DIKW моделлю, яка розташовує дані, інформацію, знання, мудрість у вигляді піраміди за ступенем корисності.

                                     

4. Безпосереднє знання

Безпосереднє інтуїтивне знання є продуктом інтуїції - здатності осягнення істини шляхом прямого її спостереження і без обґрунтування за допомогою доказів.

                                     

5. Життєві знання

Життєві знання, як правило, зводяться до констатації фактів і їхнього опису, тоді як наукові знання піднімаються до рівня пояснення фактів, осмислення їх в системі понять даної науки, включаються до складу теорії.                                     

6.1. Наукові теоретичні знання Емпіричні досвідні знання

Емпіричні знання отримують в результаті застосування емпіричних методів пізнання - спостереження, вимірювання, експерименту. Це знання про видимі взаємозвязки між окремими подіями і фактами в наочній області. Воно, як правило, констатує якісні і кількісні характеристики обєктів і явищ. Емпіричні закони часто носять ймовірнісний характер і не є строгими.

                                     

6.2. Наукові теоретичні знання Теоретичні знання

Теоретичні уявлення виникають на основі узагальнення емпіричних даних. В той же час вони впливають на збагачення і зміну емпіричних знань.

Теоретичний рівень наукового знання припускає встановлення законів, що дають можливість сприйняття, що ідеалізується, описи і пояснення емпіричних ситуацій, тобто пізнання сутності явищ. Теоретичні закони мають більш суворий, більш формальний характер, в порівнянні з емпіричними.

Терміни опису теоретичного знання відносяться до ідеалізованих, абстрактних обєктів. Подібні обєкти неможливо піддати безпосередній експериментальній перевірці.

Для експертних оцінок процесу появи нових знань використовують обсяг знання, накопичений в бібліотеках. Експериментальним шляхом вивчають здатність людини видобувати інформацію в процесі самонавчання на нормованих за інформацією середовищах. Поки не представляється можливим в повному обсязі зміряти темпи виробництва знання, оскільки немає адекватних універсальних моделей.                                     

7. Література

 • С. Кримський. Знання / / там же.
 • Л. Озадовська. Єдності знань принцип / / Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук гол. редкол. та ін. - Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. - 742 с. - 1000 екз. - ББК 87я2. - ISBN 966-531-128-X.
                                     

8. Посилання

 • В. П. Кохановский и др. Основы философии науки. Феникс, 2007 г. 608 стр. ISBN 978-5-222-11009-6.
 • Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. - СПб.: Питер, 2000.
 • Елена Болычева "Персонификация знаний: к определению понятия".
                                     
 • Дескриптивне декларативне знання - будь - яке знання про світ, до якого людина має усвідомлений доступ і яке вона може декларувати викласти за допомогою
 • Знання - українське видавництво, яке спеціалізується на виданні художньої літератури світових та українських письменників, підручників і навчальних посібників
 • Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його
 • проблематику соціальної природи знання У сферу інтересів соціології знання входить аналіз соціальної природи знання соціологія знання у вузькому сенсі мислення
 • Всеукраїнська громадська організація Товариство Знання України - науково - просвітницька та інформаційно - освітня організація України. Засноване 16 січня
 • Файл: Prelesne 0031.jpg Традиційні знання ТЗ, англ. traditional knowledge, indigenous knowledge - сталі традиції, звичаї, знання та практики регіональних або
 • Управлиння знаннями англ. knowledge management також використовується термін Менеджмент знань - це систематичні процеси, завдяки яким знання необхідні
 • Видобування знань англ. knowledge extraction, рос. извлечение знаний є створення знань зі структурованих реляційних баз даних, XML і неструктурованих
 • образ або модель для представлення деякої концепції метод представлення знань Модель містить слоти, визначені фасетами. З такої моделі певної концепції
 • Відкрите знання - знання яке кожен може вільно використовувати, перевикористовувати і поширювати без будь - яких правових, суспільних а також технологічних
 • Економіка знань або Економіка, що створена на засадах знань англ. Knowledge economy - економіка, в котрій більшу частину валового внутрішнього продукту
 • Знання України - українське видавництво, що спеціалізується на виданні підручників, посібників, монографій, науково - популярної літератури. Видавництво


                                     
 • Презумпція знання законодавства лат. Ignorantia juris non excusat - незнання закону не вибачається - кожен вважається таким, що знає закони. Правова
 • Емпіричні знання - це знання отримані за допомогою досвіду, на відміну від апріорних знання до певного досвіду воно також може протиставлятися як
 • Неявне знання протилежне від формального, кодифікованого або явного знання є видом знань які складно передати іншій особі шляхом написання його або
 • відтворення наукового знання Як наукознавчими дисципліна, акцентована на питаннях змісту наукового знання соціологія наукового знання відрізняється від
 • Явне знання - різновид знання яке легко пояснюється, формалізується, вербалізується та доступне. Таке знання легко передається іншим. Більшість форм явного
 • Рушій знань англ. Knowledge Engine KE - це проєкт системи знань пошукової системи, ініційований у 2015 році Фондом Вікімедіа з метою пошуку та відображення
 • напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді. Протистоїть раціоналізму та містицизму
 • модель представлення знань - модель у представленні знань Основна ідея підходу при побудові логічних моделей представлення знань - вся інформація, необхідна
 • База знань БЗ англ. Knowledge base, KB - це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями метаданими тобто збором, зберіганням
 • Знання Знание - видавництво в Москві, засноване в 1951 році Знання - видавництво в Києві, засноване в 2003 році. Всесоюзне товариство Знання - просвітницьке
 • Екологичне знання - це результат пізнавальної діяльності людини або просто життєдіяльності індивіда як реакція суб єкта пізнання на довкілля. Екологічне
 • potestas est - це латинський афоризм, який традиційно перекладається як знання - сила Його зазвичай пов язують із Френсісом Беконом, хоча саме в такій


                                     
 • досвіду. Апріорі - саме собою зрозуміло. Апріорне знання - поняття ідеалістичної філософії, яке означає знання що ґрунтуються на абстрактних міркуваннях, не
 • 11481 Знання 11481 Znannya - астероїд головного поясу, відкритий 22 листопада 1987 року. Тіссеранів параметр щодо Юпітера - 3, 418. Названо на честь
 • Інженерія знань англ. knowledge engineering - область штучного інтелекту, пов язана із розробкою експертних систем і баз знань Вивчає методи і засоби
 • Футбольний клуб Знання або просто Знання - радянський футбольний клуб з міста Херсон. Футбольна команда Знання заснована в Херсоні в 30 - х роках
 • що випливає з досвіду. Протилежний термін - апріорі. Апостеріорні знання - знання які людина отримує, вивчаючи світ завдяки відчуттям. Однак, за Кантом
 • День знань - радянське державне свято, проголошене 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. В Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД

Users also searched:

фауст знання, мій щоденник, мої знання, поняття знання, товариство знання'' україни, видавництво знання, знання - філософія, знання - - це сила, знання, Знання, фауст знання, мій щоденник, видавництво знання, товариство знання україни, поняття знання, поняття, україни, фауст, сила, щоденник, видавництво, товариство, філософія, знання - - це сила, знання - філософія, мої знання,

Encyclopedic dictionary

Translation

Фауст знання.

Здобуті знання і отримані знання Onlinecorrector. Група Всеукраїнської громадської науково просвітницької організації Товариства Знання України. Створена з метою: поширення наукової та. Знання - філософія. ЗНАННЯ, ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ. Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію отримані знання на стилістично кращий варіант: здобуті знання. НЕ. Знання - - це сила. Інтернет магазин видавництва Знання. Художня книга. ЗНАННЯ Видавництва. Це видавництво ніколи не позиціонувалося як таке, що видає художню дитячу літературу. Щороку Знання представляє понад.

Мої знання.

Електронні журнали та щоденники на порталі Нові знання. Знання бувають різні і в залежності від того, якими відомостями володіє людина стільки у нього і грошей. Але бувають ситуації, коли. Поняття знання. Іспит на знання мови влітку мають скласти до 150 тисяч українців. Замовляйте книги видавництва Знання ❗ онлайн ⚡. Краща підбірка відомих книг видавництва.


Мій щоденник.

Професійне навчання Портал управління знаннями. – знання в структурі економічних відносин. – роль знань у функціонуванні фірми. Зазначені вище дослідницькі інтереси почали розвиватися в межах. Чудова нагода для представників громад отримати знання у. Іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, йдеться в постанові уряду Про затвердження Порядку. Нові знання Вхід на сайт Електронні щоденники та журнали з. Руслана проходила виробничу практику в Prago Healthcare LLC, ділиться враженнями про те, як знання здобуті в університеті, прийшли.

Як монетизувати свої знання? Компютерна Академія ШАГ.

Питання для тестування на знання законодавства. Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей. Товариство Знання України. Вживання заходів з гігієни в установах охорони здоровя руки та поверхня створює плутанину і може призвести до людських помилок. ЗНАННЯ Простір української дитячої книги. ВСІ КНИГИ видавництва Знання можете вибрати, прочитати рецензії, видгуки в інтернет магазині Yakaboo Доставка по Києву і регіонах України. Оголошення про проведення тестувань на знання законодавства. 1947 – Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, від черв. 1963 до листоп. 1990 – т во Знання УРСР – добровільна.


Знання книжки видавництва, історія, місія компанії Наш Формат.

Знання пропонує книги для широкого кола читачів: класичні та сучасні твори українських, англійських, американських та європейських письменників. Чи вимагається зараз сертифікат зі знання української мови. На жаль, нічого не знайдено, спробуйте змінити запит. Готель Знання. Київ, Микільсько Ботанічна вул., 31. 380 44 288 26 72 380 44 288 26 81. Перелік тестових Вакансії. Нова державна служба України. Тлумачення слова ЗНАННЯ в академічному тлумачному Словнику української мови у 11 томах. Ілюстрації вживання у літературній мові. Книжковий магазин Знання. 4. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та.


Іспит на знання державної мови складається з письмової та усної.

Знання працює для тих, хто навчається і навчає. Книгарня для інтелектуальних та освічених читачів. ТОВ ВИДАВНИЦТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ 31056404. Електронні щоденники та журнали, розклад занять, дистанційне навчання ​Электронные дневники в Интернет, расписание уроков, дистанционное. Електронний журнал на порталі Нові знання NZ.UA 20. Перелік тестових питань на знання законодавства з відповідями та варіантами відповідей для вступу на державну службу 2021 року оновлений ​. Знання, уміння, навички – в чому різниця? Черкаський обласний. Знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності України в контексті гібридної війни з Російською Федерацією. Про це.

Знання для добра ZDD.

Сторінки на яких зустрічається: знання на навчання та пропонує, окрім навчання за програмою, отримати додаткові знання та практичні навички,. Екзамени на знання мов Центр неперервної освіти ІДГУ. До тестування запрошуються кандидати, які успішно складуть тестування на знання законодавства із використанням компютерної техніки та увійдуть. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку. Знання це знайомство, обізнаність чи розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок. Знання отримується через досвід або освіту шляхом спостереження, дослідження чи навчання. Це фундаментальне поняття, щодо якого не існує однозначного визначення. Тести з ПДР комплект Нові 2021. Кафедри психології та педагогіки разом з партнерами провели інформаційно просвітницький онлайн квест Від знання до безпеки. Продовжено прийом запитів для проходження тестування на. Екзамен з ПДР онлайн для перевірки знань з Правил дорожнього руху. Знання без меж від Київстар Національний оператор. Електронні журнали та щоденники на порталі Нові знання. Опубліковано 11.08.2020 13.08.2020 osvita. В рамках розвитку проекту ISUO нами була.

SE Знання Вінницька міська рада.

Галина Мірзахмедова: Знання – це дуже важливий капітал у сфері управління будинками. Автор: Управбуд 25.11.2020. Нещодавно в традиційному для. Статті рубрики Знання The Village Україна Київ. Чудова нагода для представників громад отримати знання у сфері просторового планування!Програма U LEAD з Європою оголошує. Видавництво Знання. Офіційний сайт та інтернет магазин. Статті рубрики Знання The Village Україна Київ.


ЗНАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ РЕСУРС СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Київстар Знання без кордонів ➥ Енциклопедія завжди з собою читайте все, що побажаєте з включених сервісів. Трафік не тарифікується. Розширення знання батьків про професійний світ. Авакова перевірте на знання державної мови, найкращого міністра України за всі роки незалежності! Подобається Відповідь Позначити. Товариство ЗНАННЯ УКРАЇНИ Facebook. Дорогий Олексію Семеновичу! Сердечно вітаємо Вас як віце президента Товариства Знання України, члена президії Товариства, світоча знань з Днем.

ТОВ ВИДАВНИЦТВО ЗНАННЯ Код ЄДРПОУ 32671707.

Академія Делойт запрошує вас на семінар Поглиблені знання з MS Excel​. Мета семінару: Підвищення рівня знань в області Microsoft Excel, а також. Портал знань Знання повинні бути доступними Портал знань. Отримати докладні дані на підприємство ТОВ ВИДАВНИЦТВО ЗНАННЯ, код ЄДРПОУ 32671707, місто Київ: адреса, імя засновника і. Знання Bosch Термотехніка Bosch Thermotechnology. Законодавчі акти та нормативні документи з перевірки знання законодавства. Університетські знання – в практичній діяльності – Concordia. ТОВ ВИДАВНИЦТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 57 3 Харлан Анатолій Андронович.


Тести з відповідями на держслужбу актуальні в 2020 році.

Готель Знання, готель, забронювати номер, зняти кімнату, київ готелі, недорогі готелі, Київ, Україна. ЗНАННЯ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ ТЕПЕР ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ. Безкоштовний портал для додавання, афішування та сортування навчально ​освітніх заходів. Заходи, додавай, навчай, ділись чи заробляй. Від знання до безпеки: психологи провели для учнів і студентів. Вересня 2019 року проводяться іспити на знання української мови для осіб, які претендують на державну службу, та видаються відповідні сертифікати.


Теоретичні знання закріпили при вирішенні практичних завдань.

Перейти до сайту NZ.UA. Щоб почати користуватись порталом Нові знання в повному обсязі, відповідальній особі в закладі освіти потрібно виконати. Видавництво Знання купити книги видавництва в Києві та. Знання. Знання. Видавництво Знання це якісна художня, англійська, дитяча, навчальна література. Понад. Вимоги до знання мов Drupal Campus France Ukraine. В., які проходять педагогічну практику на кафедрі. Отримані здобувачами вищої освіти під час лекцій та семінарів теоретичні знання закріплювались при.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →