★ Електоральна географія - географія україни ..

                                     

★ Електоральна географія

Електоральна географія, виборча географія - провідний напрям політико-географічних досліджень, повязаний з виявленням територіальних особливостей поведінки населення в звязку з виборами до основних представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування.

                                     

1. Предмет дослідження

Основним предметом дослідження електоральної географії є електоральна поведінка. Термін електоральна поведінка вживається зазвичай на означення своєрідної реакції населення на стан і зміни соціально-економічного середовища проживання, яка виявляється через участь у виборах, власне характер політичних симпатій, а також стабільність електоральних преференцій. У звязку з цим як основні параметри електоральної поведінки можуть розглядатися певні альтернативи:

 • Стійкість або ж мінливість політичних позицій, що спостерігається при різних типах виборів парламентські чи президентські, до загальнонаціональних чи місцевих представницьких органів, різних типах голосування наприклад, за мажоритарною і пропорційною схемою та під час чергових виборів.
 • Чітка політична позиція, що виявляється у підтримці тієї чи іншої партії кандидата, або негативізм, тобто голосування проти всіх партій кандидатів.
 • Виборча активність, яка виражається через участь у голосуванні, або політичний абсентеїзм, тобто ігнорування виборів.

Географічний аналіз електоральної поведінки дає змогу оцінити територіальні відмінності в поглядах населення на принципові проблеми суспільно-політичного та господарського розвитку держави, напрями та динаміку відповідних змін, на важливі питання її внутрішньої та зовнішньої політики тощо.

                                     

2. Завдання

Серед основних завдань електоральної географії можна виділити наступні:

 • Аналіз часової варіації електоральної поведінки, визначення міри стійкості територіального розподілу електоральних уподобань в часі і в залежності від типу виборів.
 • Дослідження просторової мінливості політичних уподобань виборців у звязку з підтримкою ними відповідних політичних партій і угруповань, моделювання електорального простору на основі даних про подібність відмінності територіального розподілу підтримки того чи іншого політичного угруповання, виявлення ступеня й динаміки політичної поляризації територій.
 • Виявлення основних чинників, які формують територіальні відмінності в результатах голосування, визначення соціально-культурної бази відповідних політичних угруповань.
 • Прогнозування електоральної поведінки виборців та електорально-географічне районування.
 • Аналіз територіальних відмінностей участі населення у виборах, виявлення регіонів з найвищими показниками політичної активності чи також регіонів з високим рівнем політичного абсентеїзму.
                                     

3. Специфіка

На відміну від інших наук, що мають близьку сферу заінтересовань, електоральна географія не оперує індивідуальними спостереженнями, а певними узагальненими за територіальним критерієм даними. Перевагою електоральної статистики, яка використовується в цьому випадку, порівняно з результатами соціологічних досліджень, є вища достовірність даних, оскільки вони охоплюють всю сукупність виборців. Натомість при інтерпретації результатів географічного дослідження правильніше буде говорити не так про електоральні уподобання виборців, як про уподобання регіону міста, району, тобто про сукупність виборчих настроїв. Таким чином, електоральна географія дає змогу виявити й пояснити передусім особливості масової електоральної поведінки у всій її різноманітності. Та обставина, однак, у жодному разі не применшує ролі географічного підходу. Електоральна поведінка має зазвичай груповий характер. Виборчі уподобання формуються в певних суспільних групах, до яких належить конкретна людська одиниця. Міжособистісні стосунки в рамках такої групи викликають т. зв. процес соціалізації, наслідком якого дуже часто є привласнення особою поглядів і переконань інших людей. Відповідно остаточне рішення виборця значною мірою залежить від ступеня самоідентифікації з тією локальною спільністю, в якій він проживає і перебуває в активних контактах. Таким чином, існує велика ймовірність постання певних просторових сукупностей людей з подібними політичними уподобаннями, які можуть охоплювати не тільки житловий мікрорайон чи цілий населений пункт, а навіть досить великі регіональні масиви.                                     

4. Електоральна географія в Україні

Початки сучасної електоральної географії в Україні повязані з трансформаційними змінами кінця 80-х - початку 90-х років ХХ ст. На сьогодні зявилося вже кільканадцять серйозних дисертаційних досліджень, присвячених проблематиці електоральної поведінки населення України та регіональних особливостей національного електорального простору, як в середовищі географів, так і в суміжних науках:

 • Литвин А. П. Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
 • Ідрісов Б. Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / НАН України, Інститут соціології. - К., 2006.
 • Нестерович В. Ф. Виборче право України: Підручник / В. Ф. Нестерович. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 504 с.
 • Козуб О. О. Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Класичний приватний ун-т. - К., 2008.
 • Голод А. П. Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону на матеріалах Львівської області: Дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Л., 2007.
 • Березинський В. П. Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Дніпропетровський національний ун- т. - Д., 2005.
 • Черкашин К. В. Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Донецький національний університет. - Донецьк, 2005.
 • Михайлич О. В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007.
 • Гугнін Е. А. Топологічні характеристики електорального поля України: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2007.
 • Кучеренко Т. В. Регіональний фактор у політичному процесі України: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2002.
 • Остапець Ю. О. Регіональні особливості парламентських виборів в Україні в умовах трансформації політичної системи суспільства на прикладі Закарпатської області: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Л., 2004.
 • Миронюк В. М. Електоральна географія регіону на матеріалах галицьких областей: Дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Л., 2002.
 • Зубченко О. С. Електоральна культура як обєкт соціологічного дослідження: Дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2007.
 • Хома Н. М. Виборча активність громадян в умовах трансформації політичної системи України регіональний аспект: Дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Українська академія друкарства. - Львів, 1998.
 • Хан Є. А. Електоральна географія Криму: Дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський держ. університет ім. І. І. Мечнікова. - О., 1999.
 • Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Дис… д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.
 • Доцяк І. І. Електоральна поведінка студентської молоді в умовах трансформації політичної системи України на прикладі Івано-Франківської та Львівської областей: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Л., 2004.
 • Білоусов С. А. Обєктивна основа і субєктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується на матеріалах Південно-Східного регіону України: Дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Таврійська держ. агротехнічна академія. - Мелітополь, 2002.
                                     

5. Література

 • Нестерович В. Ф. Виборче право України: Підручник / В. Ф. Нестерович. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 504 с.
 • Ю. Левенець. Географія електоральна / / Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2011. - с.136 ISBN 978-966-611-818-2.
                                     

6. Посилання

 • Електоральна географія України: Моделювання предмету і структури науки.
 • Геометрія географія виборча / / Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998 - 2004. - ISBN 966-749-200-1.
 • Україна на сайті Electoral Geography.com.
 • Особистий сайт Сергія Васильченка - електоральна географія України 1991 - 2010.
 • The New Electoral Geography of Central Europe.


                                     
 • Електоральна географія Франції - складова частина політичної географії предметом вивчення якої є відміни у політичних вподобаннях жителів різних частин
 • структуру політичної географії входять: політичне країнознавство, електоральна географія вибори морська політична географія лімологія державні кордони
 • політичної електоральної географії регіональної соціально - економічної географії Автор 50 наукових праць. Основні праці: Електоральна географія - новий
 • терміну імажинальна географія - образна географія географія уяви, імагінативна географія імажинальна спаціологія, філософічна географія У семантичному
 • країнах Чинних бюлетенів - 295 377 Недійсних бюлетенів - 1912 Незаповнених бюлетенів - 1094 Електоральна географія Протокол НВК Іраку від 10 лютого 2006
 • Географія культури - одна із самостійних галузей суспільної географії що вивчає територіальне розповсюдження культури у межах географічного простору
 • географія - наука, що вивчає Політичний цикл дисциплін: Геополітика - наука, що вивчає Геоекономіка - наука, що вивчає Електоральна географія
 • патріотичного союзу Курдистану 71 - річний Джалаль Талабані. Новим главою уряду став лідер шиїтської партії Дава Ібрагім аль - Джаафарі. Електоральна географія
 • Географія транспорту - наукова дисципліна, розділ економічної географії що вивчає транспортно - географічні процеси, структуру транспорту, особливості
 • Географія ґрунтів - наука, що вивчає закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів є розділом ґрунтознавства і перебуває у тісному зв язку
 • суспільна географія вивчає територіальну організацію людського суспільства та окремих сфер його діяльності. Підходи до вивчення об єкта суспільної географії Інформаційний


                                     
 • антропогенне ландшафтнознавство прогнозна географія перспективне ланшафтознавство футургеографія географія майбутнього. Ініціатива виділення особливого
 • Гуманітарна географія - міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає різні способи уявлення і інтерпретації земних просторів в людській діяльності, включаючи
 • Військова географія - наука, що вивчає військові аспекти географії та можливість їх застосування в військовій справі. Військова географія складається
 • Історична географія - область знань на стику історії і географії географія певної території на певному етапі її історичного розвитку. В історичній науці
 • Теоретична географія - науковий напрям, що вивчає в узагальненому, головним чином, в абстрактному, формалізованому аспекті геосистеми і їх структури
 • Географія религії, сакральна географія - галузь релігієзнавства, що вивчає загальну схему поширення релігій, сучасну релігійну карту світу, роль природного
 • Географія світового господарства - галузь суспільної географії що вивчає сукупність взаємодіючих національних господарств країн світу, господарську діяльність
 • економічну географію галузеву географія промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо регіональну економічну географію і географію світового
 • напрями фізичної географії - меліоративна географія рекреаційна географія медична географія тощо. Як сучасна наука фізична географія оформилася у другій
 • складовими ландшафту. Наука включає географію рослин і географію рослинних угруповань. Становлення ботанічної географії як науки відноситься до початку XIX
 • Географія населення - наука, що вивчає закономірності і просторові особливості формування і розвитку сучасного населення і населених пунктів в різних
                                     
 • Історія географії - історія розвитку географічної науки. Історія географії поділяється, відповідно до поділу самої географії на історію фізичної, економічної
 • 1853 році в Берліні вийшла праця Фуке Медична географія у якій дано таке визначення цьому поняттю: медична географія - це наука, що вивчає закони за якими на
 • Котик Л. І. Соціальна географія : навч. посібник - Л. : Вид - во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019 - 328 с. Шевчук Л. Т. Соціальна географія : навч. посібник
 • Інженерна географія - молода наукова і навчальна дисципліна, що формується в межах прикладної конструктивної географії Інженерна географія як комплексна
 • комплексів в умовах переходу до ринкових відносин, електоральну географію рекреаційну географію Автор і співавтор більше 200 наукових праць, зокрема:
 • Зоогеографія від грец. zoon - тварина і географія - наука, розділ біогеографії, що вивчає закони географічного розповсюдження тварин і їх співтовариств
 • Рекреацийна географія - галузь географічної науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем
 • Етногеографія, або етнічна географія дав - гр. ἔθνος γεωγραφία - одна з географічних наук, яка розвивається на стику з історичними науками, соціологією

Users also searched:

географія, Електоральна, Електоральна географія, електоральна географія, географія україни. електоральна географія,

Encyclopedic dictionary

Translation

Електоральний простір: поняття, сутність, структура Журнал Віче.

Tag Archive: електоральна географія. DataStory електоральна географія Оскільки глибоке дослідження електоральних настроїв населення та. Загальна характеристика електоральної географії Всі предмети. –. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2016. – 306 с. ISBN 978 966 289 090 7. У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні. Політична географія Волинський національний університет. Автори: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член​ кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України. Електоральна географія BBC Ukrainian Політика. Розглянуто стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії. Визначено адаптивний потенціал і можливість застосування класичних​.

Концепція місця як чинника електоральної поведінки та.

ВВС Україна проаналізувала, підтримка яких регіонів стала вирішальною для проходження тієї чи іншої партії до парламенту і де. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. На нинішньому етапі розвитку Української держави наука конституційного права є одні єю з найбільш динамічних. Значно розширив ся її понятійний. Електоральна географія міст.ua. Політична географія. Тип дисципліни: Вибіркова за вибором студента. Семестр: другий. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 кредитів. Електоральна поведінка ХОО КВУ. Майстер Андрей. Рекреационная освоенность территории Волынской области. Рассмотрены гео пространственные особенности.


ЕК Бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка ‪‪20 цитирований‬‬ ‪географія‬ ‪географія населення‬. Електоральна географія – DataStory. Львів, вул. Драгоманова, 17. Автореферат розісланий 16 січня 2007 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат географічних наук.

Видавництво Ранок.

Електоральна географія. Основні завдання і методи. 239. 4.4.2. Фактори, що впливають на результати виборів 241. 4.4.3. Політичні партії. Партійні. 67 Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та. Електоральна географія виникла у Франції на початку XX століття. Працею, що поклала початок цій дисципліні, уважається робота Андре Зиґфріда.


Марія Мирош ТИПІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ.

Для теоретичної соціології та політології значною мірою актуальні висновки, що їх Е.Райнерт зробив щодо теорії економічної: одним із наслідків її. ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ. Доктор географічних наук, професор, академік Академії Вищої школи України та Української екологічної академії, Почесний член Українського. ОПП Економічна географія бак денна 2020 Географічний. Актуальність теми. Становлення демократії в українському суспільстві потребує від кожного громадянина активної позиції в політичних процесах, участі.


Силабус курсу Електоральна географія Курс Електоральна.

Електронний каталог. Класифікатори Э. электоральная география. електоральна географія. Документи: Яценко, Б. П. Політична географія. ‪Наталія Маслова‬ ‪Академия Google‬ Google Scholar. Факторів, які визначають закономірності електоральної географії. ​реалізованої поведінки виборців великого міста, є фактор Центр. – Периферія. Електоральна географія 97 округу: секрет срібла Семеняки та. Предмету дослідження. З початку ХХ ст. у західних країнах розвивається електоральна географія, що є своєрідним міждисциплінарним синтезом ряду​.

ЕГСК 3 6 ЧернійЛВ НПУ імені М.П Драгоманова.

Електоральна географія Криму: автореферат дисертації … канд. геогр. наук. Одеса, 1999. 17 с. 2. Myroniuk V. M. 2002. Electoral geography of the region ​. Електоральна память для освіти і науки: інформаційні вебінари. Демократій до громадянського суспільства зараховують ті організації, які за мету свого існування не ставлять втручання в політику держави. Захист.

Політична географія СумДПУ.

Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Чернівецькій областях. До другої групи областей з середнім рівнем розвитку католицьких. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ ВИБОРЦІВ В 2010. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність, обєкт, предмет і методи політичної географії. історичні етапи. Політико електоральні наслідки регіональної фрагментації. Освітньо професійна програма Економічна географія за спеціальністю 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки Навчальний план за.


Задворний Сергій Ігорович, аспірант кафедри географії України і.

Результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Active Group у серпні 2020 року,. Національний університет Львівська політехніка. Електоральна географія одне з традиційних у світі і швидко розвивалися в останні роки в нашій країні напрямків галузей політичної географії. Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ м. Київ. Політична географія і геополітика структура, проблематика, поняттєво ​концептуальний апарат двох генетично повязаних дисциплін політичної.

Електоральна географія Соціально економічна географія.

66.4 0.03я73. П 50. Політична географія і геополітика ред. С. В. Головко. К. Либідь, 2007. Шаблій Олег Іванович Західний науковий центр. K електоральна географія Загальна кількість знайдених документів 1. 1. 66.4.03я73. Г36 Геополітика та політична географія підручник.


Історія голосувань з 2006 року.

Електоральна географія та соціальний контроль 3 курс, 6 семестр, Черній Людмила Віталіївна. Викладач: Черній Людмила Віталіївна. Гості не мають. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Знання електоральної географії та специфіки виборчої інженерії, Географічні фактори у міжнародних відносинах та політична географія: основні. Львівський національний університет імені Івана Франка ГОЛОД. У День Соборності, в рамках партнерського співробітництва між НУБіП України та Ніжинською загальноосвітньою школою І ІІІ ступенів.


Електоральна географія Блоги географів, географічні блоги.

В той час, коли загальноукраїнські електоральні відмінності стали предметом дослідження соціології, політології та електоральної географії, локальні. Операціоналізація ключових понять електоральних теорій § 1. Електоральна географія 97 округу: секрет срібла Семеняки та урок беззаперечної перемоги від Різаненка. Жовтень31 2012. avatar. Львівський національний університет імені Івана Франка. K електоральна географія Політична географія: поля і напрями наукових досліджень Б. П. Яценко Географія - Викладання географії в школі.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →